پرنیان زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه همواره و پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد http://naranmoradi.mihanblog.com 2020-05-28T15:47:50+01:00 text/html 2016-03-22T09:24:47+01:00 naranmoradi.mihanblog.com ناران مرادی خوش آمد بهار http://naranmoradi.mihanblog.com/post/169 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>خوش آمد بهار&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>گل از شاخه تابید خورشید وار</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>چو آغوش نوروز پیروز بخت&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>...</b></font></div> text/html 2016-03-03T00:02:09+01:00 naranmoradi.mihanblog.com ناران مرادی طره یار پریشان چه خوش است http://naranmoradi.mihanblog.com/post/168 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>طرهٔ یار پریشان چه خوش است</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>قامت دوست خرامان چه خوش است</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>...</b></font></div><div><br></div> text/html 2016-02-03T16:10:25+01:00 naranmoradi.mihanblog.com ناران مرادی کوله بارت بردار http://naranmoradi.mihanblog.com/post/167 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>کوله بارت بردار</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>و به این پنجره خورشید طلوع خواهد کرد</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>...</b></font></div><div><br></div> text/html 2016-01-02T22:53:17+01:00 naranmoradi.mihanblog.com ناران مرادی با نفس های تو من زنده ام... http://naranmoradi.mihanblog.com/post/166 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>با نفس های تو</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>من</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>...</b></font></div><div><br></div> text/html 2015-12-21T17:30:00+01:00 naranmoradi.mihanblog.com ناران مرادی شب یلدا http://naranmoradi.mihanblog.com/post/165 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>کوچه اما انتهایش بی کسی بن بست اوست</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>...</b></font></div><div><br></div>