تبلیغات
پرنیان - یاد آن شب ...
سه شنبه 14 آذر 1391

یاد آن شب ...

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

یاد آن شب که صبـــــــــــا در ره ما گل می ریخت
بر سر مــــــــــــــا ز در و بام و هوا گل می ریخت
...

یاد آن شب که صبـــــــــــا در ره ما گل می ریخت
بر سر مــــــــــــــا ز در و بام و هوا گل می ریخت
سر به دامان منت بود و ز شـــــــــــــاخ گل سرخ
بر رخ چون گلت آهسته صــــــــــبا گل می ریخت
خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح
شب جدا، شاخه جـــدا، باد جــــــدا، گل می ریخت
نسترن خـــــــــــــــم شده لعل لب تو می بوسید
خضر گوئی به لب آب بقـــــــــــــــا گل می ریخت
زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگـــــــــــاه که من
می زدم دست بدان زلف دو تا، گــــــل می ریخت
تو به مه خیره چو خوبان بهشتی و صبـــــــــــــــا
چون عروس چمنت بر سر و پا گــــــل می ریخت
گیتی آن شب اگر از شادی ما شـــــــــــــاد نبود
راستی تا سحر از شاخه چــــرا گل می ریخت ؟
شــــــــادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود
که به پای تو و من از همه جــــــا گل می ریخت