تبلیغات
پرنیان - شعر بهاری
سه شنبه 1 فروردین 1391

شعر بهاری

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

امروز روز شادی و امسال سال گل
نیكوست حال ما كه نكو باد حال گل
...

امروز روز شادی و امسال سال گل
نیكوست حال ما كه نكو باد حال گل
گل را مدد رسید زگلزار روی دوست          
تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل
مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ                      
از كرّ و فرّ و رونق لطف و كمال گل
سوسن زبان گشوده و گفته به گوش سرو             
اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل
جامه دران رسید گل از بهر داد ما              
زان می دریم جامه به بوی وصال گل
گل آنجهانی است نگنجه درین جهان                  
در عالم خیال چه گنجد خیال گل
گل كیست؟ قاصدیست ز بستان عقل و جان                   
گل چیست؟ رقعه ایست ز جاه و جمال گل
گیریم دامن گل و همراه گل شویم             
رقصان همی رویم به اصل و نهان گل
اصل و نهال گل، عرق لطف مصطفاست                  
زان صدر، بدر گردد آنجا هلال گل
زنده كنند و باز پر و بال نو دهند               
هر چند بر كنید شما پر و بال گل
مانند چار مرغ خلیل از پی وفا               
در دعوت بهار ببین امتثال گل
خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار             
می خند زیر لب تو به زیر ظلال گل